خدمات مجموعه سانا

ساناگروپ شامل وبسایتهای ساناست، دودوباکس و ساناسایت و پیپ باکس میباشد.

خدمات سانا

وبسایت مادر

ساناست وبسایت مادر مجموعه سانا میباشد.

دودوباکس

دودوباکس سایتی در زمینه خدمات سوشال میباشد.

پیپ باکس

پیپ باکس سایتی در زمینه ارائه فیلم و سریال رایگان میباشد.